ORDET ELLER SVÆRDET


Hal Koch


PROFIL
Asger Albjerg
forfatter, fil.dr
Jeg har været højskolelærer i Sverige,
leder af Nordens Institut på Åland
og i det meste af mit arbejdsliv
lektor i dansk ved Helsingfors Universitet.Dagens blog tilegnes mine læsere i Rusland og Ukraine.
Den udgøres af et citat fra indledningen til Hal Kochs kronik, Ordet eller Sværdet, i Berlingske Aftenavis 12.-9. 1945 og var, som hans bog Hvad er Demokrati (1945) et  vigtigt element i efterkrigstidens danske demokratiforståelse.

Naar to, tre eller flere - muligvis et helt Folk - skal træffe en Afgørelse om Fremtiden eller fastlægge Love for deres indbyrdes Samkvem, kan man være nogenlunde sikker paa, at der vil opstaa Uenighed. Mennesker er forskellige, lever under forskellige Kaar, har forskellige Interesser; derfor vil de ogsaa dømme forskelligt og have forskellige Ønsker.
Der opstaar saaledes Konflikter, store og smaa imellem hinanden.
Afgørelsen skal imidlertid træffes, og Loven skal fastlægges; derfor maa man finde en Løsning paa Konflikten: I det store og hele findes der kun to Veje til at finde denne Løsning:
1) man kan slaas sig til Rette, hvilket vil sige, at det bliver den stærkestes Vilje, som raader; saaledes gaar det til i Junglen; ofte er det imidlertid vanskeligt at se nogen væsentlig Forskel paa Menneskers og Jungledyrs Optræden.
2) man kan tale sig til Rette, hvilket vil sige, at man gennem en "Sam"tale mellem de stridende Parter søger at faa Sagen alsidig belyst, og at de samtalende Parter virkelig bestræber sig for - det maa ikke glemmes - gennem Samtalen at naa til en rigtigere og rimeligere Forstaaelse af Konfliktens Problem. Dette er Demokrati.
Det er Samtalen (Dialogen) og den gensidige Forstaaelsen og Respekt, som er Demokratiets Væsen. Hvis dette glipper, vil man uvægerlig falde tilbage til Magtkampen.
Den store, czekiske Statsmand Thomas Mazaryk skal ligefrem have defineret Demokratiet som "Diskussion" - og bedre Definition kan næppe gives. Saaledes forstaaet er Demokrati noget langt mere omfattende end en bestemt samfundsmæssig Styreform. Det er en livsform, der gælder alle Forhold, hvor Mennesker har med hinanden at gøre.
Naar her tales om Demokrati, er det imidlertid først og fremmest det politiske, Menneskers Forhold til hinanden som Samfundsborgere, der tænkes paa, og det er væsentlig denne Form for Demokrati, som de følgende Linier skulde søge at kaste Lys over.

Hele kronikken kan læses på http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hal-koch-ordet-eller-svaerdet-1945/


ANNONCE:

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar